Het CARE model van Estea Systematisch werken aan het gewenste doel

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door de volgorde waarin een adviestraject samen met u wordt uitgevoerd. Binnen de zorgsector hebben veel aspecten invloed op de uiteindelijke keuzes die u als zorgorganisatie moet maken om de prestatiebekostiging optimaal te integreren binnen uw organisatie. Vanuit haar ruime expertise heeft Estea het CARE model ontwikkeld. Een systematische aanpak waarin alle essentiële onderwerpen in de juiste volgorde worden behandeld en vertaald naar een effectieve strategie voor de marktbenadering, de interne organisatie, de huisvesting en de exploitatie. Het CARE model kan integraal of per specifiek onderdeel worden uitgevoerd.Concept
Binnen de conceptfase formuleren samen met u de uitgangspunten die relatie hebben met beleid en strategie en thema’s waarmee onderscheidend vermogen binnen uw organisatie en huisvesting kan worden gerealiseerd. Onderwerpen als zorgvisie, businesscase, huisvestingsstrategie en bekostiging worden in deze fase in kaart gebracht. Deze uitgangspunten vormen het vertrekpunt voor de vervolgstappen.
Zorgvisie
Businesscase
Strategisch huisvestingsbeleid
Bekostiging

Advies
In deze fase vertalen wij het beleid en de strategie naar een concreet plan op locatieniveau voor uw organisatie en uw huisvesting, waarmee uw organisatie optimaal kan anticiperen op de marktwerking in de zorgsector. Wij analyseren alle onderwerpen die hier van invloed op zijn. Haalbaarheidsstudies, programma van eisen, financieringen, subsidies, verkoop en verhuur zijn thema’s waarover wij u adviseren.
Haalbaarheidsstudie
Programma van eisen
Financiële kaders
Subsidies
Verkoop / verhuur

Realisatie
Wanneer er sprake is van nieuwbouw, verbouw, revitalisatie of onderhoud, dan neemt Estea, samen met u de regie in handen. Vanaf de ontwikkeling van een project, de ruimtelijke ordeningprocedures en vergunningen tot en met de begeleiding bij het ontwerp, de aanbesteding, het bouwmanagement, de realisatie en de oplevering. Estea blijft uw partner en aanspreekpunt binnen het totale proces.
Locatieverwerving
Projectmanagement
Vergunningsmanagement
Aanbesteding
Bouwmanagement

Exploitatie
Kwaliteit en continuïteit van het totale concept wordt gewaarborgd door de juiste visie en uitvoering van de exploitatie. Estea formuleert antwoorden die aansluiten bij techniek, financiën, juridische vormen en commercie. Thema’s als duurzaamheid, onderhoud, efficiënt gebruik van alle installaties, leegstand, hergebruik, waardering, kosten/baten en verslaggeving worden samen met u ingevuld, passend bij uw ambities.
Beheer
Lifecycle management
Financiële verslaglegging